Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2019-01-16 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Najczęściej czytane newsy

Reklama

Regulamin

Regulamin serwisu Log4b.pl 

 
I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę i warunki  na jakich  mogą korzystać z portalu Usługobiorcy i Użytkownicy 
 2. Usługodawcą  jest firma  RANDS Andrzej Szymkiewicz Oś. Bolesława Chrobrego 34G/64, 60-681 Poznań, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Poznania , Wydział Działalności Gospodarczej po numerem 39102/2001/S, zwany dalej jako serwis Log4b.pl 
 3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie istniejących możliwości technicznych i posiadanych zasobów,  a Usługobiorca do korzystania z Portalu zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami dobrych obyczajów. 
 4. Usługobiorcą  jest osoba fizyczna, przedsiębiorca, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, zarejestrowana w Log4badania.pl 
 5. Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę wskazanego adresu e-mail do otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu Ustawy  z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z  2002 r. Nr 144 poz. 1204) w zakresie wynikającym z usług świadczonych przez Usługodawcę. 
 6. Użytkownikiem jest internauta korzystający  nieodpłatnie z niekodowanych informacji zamieszczonych w serwisie Log4b.pl 
 7. Serwis Log4b.pl - portal badań i analiz rynku wózków widłowych, opon przemysłowych, baterii trakcyjnych i osprzętu do wózków widłowych oraz informacji,  zawierający bazę danych należąca do Usługodawcy, w ramach którego świadczone są Usługi. 
 8. Kredyt log4b (KL4b) - opłata  jaką wnosi Usługobiorca na rzecz Usługodawcy z tytułu korzystania z płatnych treści serwisu Log4b.pl 
 9. Usługa - to dostarczanie przez Usługodawcę informacji  z badań rynku wózków  widłowych, opon przemysłowych, baterii trakcyjnych i osprzętu dla korzystających z serwisu Log4b.pl zawartych w treści publikowanych artykułów, analiz i komentarzy. 
 10. Towar - rzecz lub usługa, która jest przedmiotem elektronicznej prezentacji na portalu Log4b.pl 
 11. Rejestracja -  czynność pozwalająca na uzyskanie dostępu do komercyjnej treści serwisu log4b.pl, zawierająca kod dostępu składający się loginu i hasła 
 12. Zasoby – bazy danych o zarejestrowanych towarach i usługach oraz Usługobiorcach.    
 13. Serwis log4b.pl jest platformą informacyjną i Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z analiz, komentarzy, opinii i narzędzi analitycznych zawartych w serwisie. 
 14. Zawartość stron serwisu Log4b.pl  jest własnością Usługodawcy lub innych podmiotów, która jest prawnie chroniona. 

II Dostęp 

 1. Usługobiorca uzyskuje dostęp do portalu zgodnie z przysługującym mu statusem rejestracji serwisu Log4b.pl,  z jednoczesną  akceptacją postanowień Regulaminu
 2. Dostęp do płatnych treści serwisu możliwy jest po wykupieniu tzw. „kredytulog4b” (KL4b) i jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia na Usługi w wymiarze określonym cennikiem opłat
 3. Usługodawca przyjmuje zlecenie do realizacji i wystawia fakturę VAT.
 4. Przedłużenie okresu abonamentowego następuje automatycznie, jeżeli nie wpłynie pisemna rezygnacja z Usługi po trzykrotnym monicie o końcu okresu abonamentowego
 5. Usługodawca ma prawo odmówić przyjęcia do realizacji zamówienia bez podania przyczyn

III Opłaty

 1. Usługobiorca wnosi opłaty z tytułu świadczonych na jego rzecz usług w wysokości wykazanej na fakturze VAT oraz  terminie przewidzianym umową.
 2. Wysokość opłat określa cennik opłat  za usługi świadczona przez Usługodawcę, aktualny na dzień podpisania zlecenia.
 3. Usługodawca ma prawo do stosowania rabatów, cen promocyjnych oraz całkowitego zwolnienia z opłaty wynikającą z promowania serwisu Log4b.pl , lub innych działań na rzecz Usługodawcy.

IV Prawa i obowiązki Usługobiorcy 

 1. Usługobiorca ma prawo do wyboru i zmiany kodu dostępu do serwisu Log4b.pl  o ile nie są one odrzucane przez system zarządzający
 2. Usługobiorca jest jedynym posiadaczem kodu dostępu, odstępowanie go osobom trzecim jest zabronione
 3. W przypadku blokady dostępu wynikającej z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, Usługodawca nieodpłatnie wygeneruje nowy kod dostępu Usługobiorcy
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do informowania, o wszelkich zmianach danych adresowych i innych istotnych danych potrzebnych, do świadczenia usług, kontaktując się w tym celu z biurem Usługodawcy
 5. Usługobiorca ma prawo do wprowadzania informacji o towarach i usługach w zakresie określonym zamówieniem.
 6. Usługobiorcy serwisu Log4b.pl  mają prawo do kopiowania zawartości wyłącznie na własny użytek.
 7. Usługodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczanych informacji, prawdziwość danych oraz merytoryczną prezentację towarów i usług
 8. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie, redagowanie i wprowadzanie informacji zawartych w przekazanych przez siebie materiałach w formie przewidzianej przez Usługodawcę.
 9. Usługobiorca  udostępniając Usługodawcy drogą elektroniczną, pocztą lub faksem,  materiały tekstowe, zdjęcia, filmy i zasoby strony internetowej,  wyraża zgodę na ich kopiowanie, przetwarzanie i umieszczanie na serwisu Log4b.pl  oraz na udostępnianie Użytkownikowi tegoż serwisu.
 10. Usługobiorca ma prawo do udostępniania informacji na zasadach określonych technicznymi możliwościami serwisu Log4b.pl .
 11. Usługobiorca ma prawo do rezygnacji z całości lub części usług oferowanych przez Usługodawcę. Nie zmienia to jednak wysokości wniesionych opłat.

IV Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca nie odpowiada za ograniczenia dostępu spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Usługodawcy, wynikającymi z działania siły wyższej lub operatora telekomunikacyjnego. 
 2. Usługodawca ma prawo do przetwarzania i wykorzystywania informacji oraz danych wprowadzanych do serwisu Log4b.pl  w celu sporządzania raportów i analiz. 
 3. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług następnego dnia roboczego, po upływie terminu, w którym Usługobiorca nie dokonał opłaty. 
 4. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z zamówieniem i zachowaniu należytej staranności. 
 5. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony antywirusowej i ma prawo do odmowy umieszczenia na serwisie Log4b.pl  „zainfekowanych” treści i plików.  
 6. Usługodawca ma prawo do weryfikacji informacji i danych przekazanych przez Usługobiorcę. 
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do portalu Log4.pl w przypadku jego modernizacji, jednak nie dłużej jak  48 godzin w ciągu miesiąca

V Zasady odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Usługobiorcę jego osobistego kodu dostępu oraz hasła i wynikające z tego tytułu konsekwencje. 
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z błędów i nierzetelnych informacji zawartych na serwisie Log4b.pl  które wprowadzone zostały przez Usługobiorców.  
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty ekonomiczne powstałe wskutek, posiłkowania się w całości lub części, danymi zawartymi na serwisie Log4b.pl  , a w szczególności analizami, komentarzami, opiniami i narzędziami analitycznymi serwisu.    
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek, wirusów i innych szkodliwych treści  przenoszonych drogą elektroniczną.

VI Ochrona danych

 1. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgromadzonych w trakcie działalności serwisu Log4b.pl  zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych" z dnia 29 października 1997 r. Dane będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji Usług
 2. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie w celach marketingowych danych identyfikujących Usługobiorcę w obrocie gospodarczym związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą - nazwy przedsiębiorcy, branży działalności gospodarczej, adresu siedziby, numeru NIP, adresu e-mail, adresu stron www, telefonu, faksu.
 3. Usługobiorca po rejestracji na serwisie Log4b.pl  wyraża zgodę na udostępnianie danych rejestrowych Użytkownikom w postaci określonej warunkami technicznymi publikacji.
 4. Usługobiorca ma prawo i możliwość automatycznego wglądu w swoje dane oraz do ich poprawiania i uzupełniania.
 5. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie wnieść żądanie o zaprzestanie przetwarzania, wykorzystywania, bądź udostępniania danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do świadczenia Usług.

VII Postanowienia końcowe

 1. Serwis Log4b.pl  jest własnością Usługodawcy chroniony prawem. Przetwarzanie, powielanie, publikowanie lub używanie do celów komercyjnych, bez wyraźnej zgody właściciela,  stanowi naruszenie   „Prawa autorskiego", „Ustawy o ochronie baz danych" oraz „Prawa własności przemysłowej".
 2. Wykorzystywanie treści i danych zawartych w serwisie Log4b.pl, możliwe jest  po uzyskaniu zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej.
 3. Nie stosowanie się do wyżej wymienionych postanowień regulaminu, będzie skutkowało doniesieniem o popełnieniu przestępstwa oraz skierowaniem sprawy do sądu  z roszczeniem o przyznanie odszkodowania z tytułu poniesionych strat.
 4. Serwis Log4b.pl  korzysta z serwerów pozwalających na wyświetlanie banerów i reklam, które wykorzystują  ( kody Klienta tzw. Cookiem ) z prze kierowaniem do użytkownika.
 5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie portalu Log4.pl
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowane mają przepisy Kodeksu Cywilnego

 

.................................................................................................................................................................................................................

Polityka prywatności

Firma LOG4.PL Andrzej Szymkiewicz wyznaje zasadę poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis log4b.pl.  Pozyskane dane osobowe wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administracyjnych i nie są przekazywane osobom trzecim, w żadnej postaci.

Wykorzystywanie danych

Dane z wypełnionych ankiet przechowywane są przez czas nieokreślony i służą do przygotowywania zbiorczych analiz oraz badań rynku.

Kierowanie na inne strony

W serwisie log4b.pl publikowane są treści, które przekierowują użytkownika na inne strony WWW. Serwis log4b.pl nie ponosi odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady prywatności.